Dr Blatt­maa bykunnt in syner groos­se Noot,
statt Eier Was­ser­fläsche fiir dr Nootvorroot.

Oschterhäs.li 6
Oschterhäs.li 7

Deine Meinung