Dr Kim Yong Un miss­bruucht syy Macht, duet wiider mool broleete:
«Wäär iber myy­ni Fryy­se lacht, däm schigg y e Rageete!»
Es bruucht e räch­te Diplo­maat, sunsch gryfft jo kai­ne duure!
Miir hät­te doon e Kan­di­daat, dää haut em ains an d Schnuure!

 

 

 

 

S wird dung­gel, jetz muesch Näär­ve haa, y duen e Stind­li pfyyserle.
My Frau stipflet mi aa, kumm, mir dien e Bitz­li schmyyserle.
Denn liis y no drei Stund e Buech, jetz gib’ mr gly dr Schuss.
Y wäär jo lie­ber änd­lig, änd­lig, änd­lig, änd­lig us däm Schänz­li­dun­nel duss!

 

 

 

 

Baa­sel will, oh jee­my­nee, mee Expads aanelogge.
Fir uns git s glyy kai Woo­nig me, wel die scho din­ne hogge!
D Ryy­vie­ra-Blään, die steen erscht groob, miir lue­ge konschterniert –
Doo het doch wirg­lig son e Schwoob scho mit sym Diech­li reserviert.

 

 

 

 

Dr Bil­ly sait zem Hil­ly: «Dää Trump sott me vergifte!»
Druff sait s Hil­ly denn zem Bil­ly: «Die Pil­le wurd y stifte!»
Doo lacht dr Bil­ly iber s Hil­ly, du bisch e dum­mi Glugge!
Wel men in en Arsch­loch nur kaa Zäpf­li iinedrugge.

 

 

 

 

In Span­nie git s doch Span­nier, wänn nim­mi Span­nier sy.
Die and­re Span­nier – z Span­nie – hät­te die als Span­nier gäärn drby.
Daas Gan­zi kunnt is span­nisch voor, waas sell daas Lamentiere?
Wel, wet­ten uns­ri Ziir­cher goo – miir wuur­de sofort aggzeptiere!

 

 

 

 

Vo nyyn Fraue, miir hänn gfrogt, hänn s zää scho duuregmacht.
Begrab­scht, betatscht und bloggt, drotz Nai hänn d Män­ner glacht.
My Schwi­iger­mam­me maint ent­dyscht, nyyn vo zää isch mee als d Helfti
Num­me mii längt kain me aa – bi all­wääg graad die Elfti!

 

 

 

 

Dr Nadal haut s vom Hog­ger, muess viil zem Dogg­ter goo.
Dr Roger nimmt s halt log­ger, het dr Dogg­ter gschänggt bikoo.
Dogg­ter isch nit Dogg­ter, kunnt druff aa, wie Dogg­ter titlisch.
Ganz sicher machsch dr Dogg­ter, wenn dää­re Dytsch vermittlisch!

 

 

 

 

Kame­ras, Alarm­a­a­laag , dys Haim, daas wird zer Feschtig.
Aaber nur no duure Daag isch daas The­ema leschtig.
Znacht kaasch alles lig­ge loo, goosch ganz beru­higt go pfuuse.
Wel den­ne faart kai Drei­er me bis uff Saint-Lou­is uuse.

 

 

 

 

Glyy­ma­schutz goot alli aa! Friss Maa­de, Mil­be, Grille!
Ooni e schlächts Gwis­se z haa, kaasch dy Däl­ler fille.
Wenn s spee­ter wiider uuse kunnt, wird Waar­te delikaat
Und glyy hesch CO2-neu­tral die nägscht Por­ti­on baraad.

 

 

 

 

De Kinn­gel­zicht­er z Mäl­ti­ge, isch s Zich­te bitz verdorbe,
Wel säl­le mit de scheensch­te Kinn­gel – dää isch lai­der gstorbe.
Sy Doch­ter eerbt dää Haa­se­stall, em Bab­be gru­ust s im Himmel
Jetz kunnt s sowit, im dimmsch­te Fall, hänn d Bun­nys denn e … –
sali zämme!

D Redaggzion: Drey Daag uf dr Gass
Mattiello am Mittwoch 4/8

Deine Meinung